ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Чланарина

На основу члана 12. Статута Завичајног удружења Врањанаца ,,Жуто цвеће’’ Београд, Управни одбор Удружења, на предлог председника Управног одбора, на седници одржаној дана 14.12.2011.године, донео је

О Д Л У К А

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЧЛАНОВА ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА ,, ЖУТО ЦВЕЋЕ’’ БЕОГРАД

Члан 1.

Чланови Завичајног удружења Врањанаца ,,Жуто цвеће’’ из Београда плаћају годишњу чланарину. Чланови који стекну статус током године плаћају чланарину од првог наредног месеца и то 1/12 од годишње чланарине месечно.

Члан 2.

За 2012. годину одредјује се годишња чланарина у висини од 600,00 динара за физичка лица, 1.800,00 за предузетнике, 3 000,00 за мала и средња предузећа и 4.500,00 за велика предузећа . Чланарину не плаћају ученици и студенти до навршене 25. године живота, пензионери после навршених 75 година живота и сви незапослени независно од година старосто.

Члан 3.

Плаћену чланарину благајник уноси у књигу евиденције наплаћене чланарине и у легитимацију члана Удружења. Наплаћену чланарину у готовом новцу благајник сваког месеца уплаћује на текући рачун Удружења и то првог радног дана у наредном месецу за претходни месец. Чланови Удружења могу да уплаћују чланарину на текући рачун Удружења о чему обавештавају благајника да њихову уплату, после добијања извода унесе у књигу евиденције.

Члан 4.

Чланови Удружења који желе да помогну рад Удружења, а имају материјалних могућности могу да дају донацију Удружењу у новцу, у услугама или у другом вредносном облику. Донације у услугана и у другом вредносном облику морају да се искажу у новцу, а процену врше педседник, секретар и благајник Удружења и донатор. Удружење води посебну евиденцију донатора у којој је исказана и вредност донације. Сваком донатору Удружење уручује захвалницу у којој исказана и вредност донације. Донатори могу да буду и други градјани, друштва, организације, институције, органи и сл. уколико донација не садржи неки услов. Поступак пријема те донације је исти као са донаторима члановима Удружења.

Члан 5.

Овас одлука ступа на снагу даном доношења од када ће се и примењивати.

У Београду, дана 14.12.2011.године.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Горан Димитријевић

Пријаве и упитник за нове чланове:

Пријава за физичка лица

Пријава за правна лица

Упитник

Попуњен образац или упитник послати на udruzenjezutocvece @ gmail.com

Упуство за уплату чланарине:

Сходно Одлуци УО удружења о висини чланарине за 2012.год. чланови могу своје износе чланарина у зависности од категорије којој припадају да уплаћују на рачун бр. 160-350188-22 код BANKA INTESE на следећи начин:

Физичка лица своје износе уплаћују општом уплатницом где наводе пуно име и презиме са тачном адресом.

Правна лица-предузетници своје износе уплаћују вирманом где наводе пун назив фирме-радње са тачном адресом.

Овако попуњене уплатнице и вирмани су потребни ради лакшег евидентирања уплата у евиденционе књиге чланства.

Поред наведеног начина уплата чланарине исти је поступак и приликом уплата донација и помоћи Удружењу стим што после оваквих уплата треба контактирати неког из удружења како би уплате биле евидентиране у посебну књигу донација.