ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

Чланарина

На основу члана 7 Статута Завичајног удружења Врањанаца у Београду „Жуто цвеће“ члан Удружења има обавезу да плаћа чланарину, па је у складу са тим Управни одбор удружења је на својој 29. седници одржаној 18. новембра 2023. године донео

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЧЛАНОВА ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ ЖУТО ЦВЕЋЕ“

Члан 1.

Чланови Удружења „Жуто цвеће“ плаћају годишњу чланарину. Ако стекну статус члана током године плаћају чланарину од наредног месеца и то 1/12 годишње чланарине месечно.

Члан 2.

За чланове Удружења одређује се годишња чланарина у висини од 1000,00 динара за физичка лица. За чланове Удружења – правна лица одређује се годишња чланарина у висини од 3.500 динара за предузетнике, 6000,00 за мала и средња предузећа и 10.000 за велика предузећа. Чланарину не плаћају ученици и студенти до навршене 25. године живота и сви незапослени независно од година старости.

Члан 3.

Износ плаћене чланарине благајник уноси у књигу евиденције наплаћене чланарине и у чланску књижицу члана Удружења, а наплаћену чланарину у готовом новцу сваког месеца уплаћује на текући рачун Удружења у Банци Интеза. Чланови Удружења могу да уплаћују чланарину на текући рачун Удружења у Банци Интеза о чему обавештавају благајника, ради увођења у књигу евиденције и чланску књижицу.

Члан 4.

Чланови Удружења који желе да помогну рад Удружења могу да дају донацију Удружења у новцу, у услугама или у другом вредносном облику. Донације у услугама  или у другом вредносном облику морају да се искажу у новцу, а процену врше председник, секретар и благајник Удружења и донатор. Удружење води посебну књигу евиденције донатора у којој је исказана и вредност донације. Сваком донатору Удружење уручује захвалницу у којој је исказана и вредност донације. Донатори могу бити и други грађани, друштва, организације, институције, органи и слично уколико донација не садржи неки услов.

Поступак пријема те донације је исти као и са донаторима члановима Удружења.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења када ће се и примењивати.

У Београду, дана 18. новембра 2023. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА                                                                    ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

_________________________                                                                                        _____________________________

Роберт Станојевић                                                                                                  Проф. др Драган Микић

Пријаве и упитник за нове чланове:

Пријава за физичка лица

Пријава за правна лица

Упитник

Попуњен образац или упитник послати на udruzenjezutocvece@gmail.com

Упуство за уплату чланарине:

Сходно Одлуци УО удружења о висини чланарине за 2012.год. чланови могу своје износе чланарина у зависности од категорије којој припадају да уплаћују на рачун бр. 160-350188-22 код BANKA INTESE на следећи начин:

Физичка лица своје износе уплаћују општом уплатницом где наводе пуно име и презиме са тачном адресом.

Правна лица-предузетници своје износе уплаћују вирманом где наводе пун назив фирме-радње са тачном адресом.

Овако попуњене уплатнице и вирмани су потребни ради лакшег евидентирања уплата у евиденционе књиге чланства.

Поред наведеног начина уплата чланарине исти је поступак и приликом уплата донација и помоћи Удружењу стим што после оваквих уплата треба контактирати неког из удружења како би уплате биле евидентиране у посебну књигу донација.