ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

САВЕТ УДРУЖЕЊА

На основу члана 14. Статута удружења грађана – завичајно удруђење врањанаца „Жуто цвеће“(даље: Удружење), Председник Удружења, дана 10.марта 2015. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

о Савету Удружења

Члан 1.

Овом одлуком Председник Удружења (даље:Председник) образује Савет Удружења (даље: Савет), уређује његов рад и именује чланове.

Савет има основну улогу да доприноси афирмацији и представљању Удружења и помаже у раду Председнику и другим органима Удружења.

Члан 2.

Савет остварује своју улогу на седницама Савета и заједничким и појединачним активностима чланова Савета у оквиру Удружења и ван њега, а посебно у комуникацији са завичајем.

Чланови Савета имају право да присуствују седницама Управног одбора који има обавезу да их обавешава о својим седницама и, по потреби, доставља материјале.

Члан 3.

Седнице Савета сазива Председник и руководи њиховим радом.

Седнице се сазивају телефоном, електронском поштом или писаним позивима.

На седницама Савета, чланови по сопственој иницијативи или на захтев Председника, износе своје предлоге, мишљења и сугестије од значаја за рад и афирмацију Удружења, као и поводом појединих одлука органа Удружења или других питања повезаних са активностима Удружења.

Савет утврђује своје предлоге и мишљења консенсусом, а изузетно на  захтевПреседника гласањем, простом већином присутних чланова.

Педседник одлучује када ће поједини предлог или сугестија бити израђени у писаном облику.

Седницама Савета присуствују заменик Председника, председник Управног  и Наџорног одбора, као и други чланови Удружења или трећа лица по позиву Председника.

По налогу Председника, седнице сазива и руководи њиховим радом заменик Преседника Удружења.

Члан 4.

Савет има секретара кога именује Председник из реда чланова Савета.

Секретар обавља административне послове неопходне за рад Савета.

Члан 5.

Савет има најмање пет, а највише 15  чланова.

Члан Савета именује се искључиво уз његову сагласност.

Статус члана Савета престаје на захтев члана или по одлуци Председника.

Нови чланови именују се посебном одлуком Председника.

Члан 6.

У први састав Савета именују се следећи чланови:

Предраг Трајковић
Сунчица Дивац Бааклини
Драган Павловић
Властимир Тасић
Надежда Рашковић
Драгослав Стевановић
Борислав Антић

Члан 7.

За секретара Савета именује се Предраг Трајковић члан Савета.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                        Председник Удружења

                                                                                           Проф. Др Драган Микић

************************************************************************

Нови Савет Удружења изабран 30.03.2019.: Властимир Тасић, Надежда Рашковић, Спасић Властимир, Чедомир Марковић, Љубомир Манасијевић, Станко Стојиљковић, Ранка Младеновић, Љубиша Стојилковић, Предраг Трајковић, Сунчица Дивац Бааклини. 

Савет Удружења изабран 26.09.2020. : Др Драган Павловић,
Властимир Тасић, Надежда Рашковић, Спасић Властимир, Чедомир Марковић, Љубомир Манасијевић, Станко Стојиљковић, Ранка Младеновић, Љубиша Стојилковић, Предраг Трајковић, Сунчица Дивац Бааклини.