ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

На оснивачкој скупштини Завичајног удружења Врањанаца у Београду „Жуто цвеће“, одржаној 18.12.2010.године, донет је његов Статут, чије су измене и допуне усвојене дана 23.12.2013.године, дана 30.03.2019.године и 15.01.2023.године. На седници одржаној 31.03.2023.године Скупштина Завичајног удружења Врањанаца у Београду „Жуто цвеће“ усвојила је измене и допуне Статута, које су у складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон). Пречишћени текст Статута гласи:

  С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦАУ БЕОГРАДУ „ЖУТО ЦВЕЋЕ“

/Пречишћени текст/

Област остваривања циљева Удружења

Члан 1.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ „ЖУТО ЦВЕЋЕ“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неограничено време трајања, ради остваривања циљева у области друштвеног организовања грађана који су рођени Врањанци или су пореклом из врањског краја, путем њиховог повезивања, дружења, спровођења активности на афирмацији вредности Врања и неговања традиција и говора врањског краја.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

– повезивање, међусобно упознавање и организовано деловање људи који су рођени или потичу из Врања и врањског краја или воле Врање,

– повезивање и сарадња Врањанаца који живе у Београду и другим градовима Србије са завичајем,

– афирмација вредности Врања и достигнућа Врањанаца у врањском крају и ван њега,

– неговање традиција, обичаја  и говора врањског краја и очување оригиналног идентитета.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева, Удружење нарочито:

– ствара услове за окупљања, сусрете и друге активности чланова,
– организује сусрете, предавања, промоције, изложбе и друге сличне активности,
– остварује  непосредну сарадњу са органима, организацијама, институцијама и појединцима из Врања и врањског краја,
– организује дане Врања у Београду и промовише Врање и врањски крај,
– води евиденцију својих чланова,
– ради на прикуплању података и евидентирању Врањанаца, по рођењу и пореклу, који живе у Београду и другим градовима и срединама,
– подстиче и помаже изучавање историје Врања и врањског краја,
– предузима и друге активности у складу са својом делатношћу и циљевима Удружења.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ „ЖУТО  ЦВЕЋЕ“.

Скраћени назив Удружења је: ЖУТО ЦВЕЋЕ.

Удружење има седиште у Београду на адреси: улица Пожешка бр.65Б, 11030 Београд (Чукарица).

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и његов Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Уз пријаву за учлањење се подноси и потписана изјава о прихватању циљева Удружења и његовог Статута.

Управни одбор констатује пријем у чланство Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Правна лица могу постати чланови Удружења по одобрењу Управног одбора, о чему Управни одбор одлучује на првој седници по пријему пријаве и без одлагања обавештава подносиоца.

Политичке организације као и правна лица повезана са њима не могу бити чланови Удружења.

Члан 6.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати искључењем због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор, на образложени предлог најмање пет чланова Удружења.

Члану о чијем се искључењу ради мора се омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о његовом искључењу из чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) учествује у одлучивању непосредно на Скупштини или преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Обавезе члана су да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Одлуком Управног одбора, а на предлог председника Удружења, поједини чланови могу да буду ослобођени обавезе плаћања чланарине.

Органи Удружења

Члан 8.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и председник Удружења.

Скупштина Удружења

Члан 9.

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложен предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање 50 чланова Удружења.

Иницијатива се подноси председнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Удружења, позивом који садржи обавештење о месту и времену одржавања седнице Скупштине, предлогу дневног реда и месту на коме се могу преузети материјали за седницу.

Позив из претходног става овог члана и достављање материјала за седницу Скупштине је пуноважно и путем електронске поште или СМС-а, или вибер апликације.

Седници Скупштине председава председник Удружења.

Скупштина Удружења:

1) доноси план и програм рада Удружења;

2) доноси Статут и усваја измене и допуне Статута;

3) доноси друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава председника и заменика председника Удружења:

5) бира и разрешава чланове, председника и заменика председника Управног одбора;

6) бира и разрешава чланове и председника Надзорног одбора;

7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Управног и Надзорног одбора;

8) сваке године разматра и усваја финансијски план за текућу годину и извештај о извршењу финансијског плана за претходну годину;

9) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Управни одбор може, између две седнице Скупштине, да разреши и изабере до ½ чланова Управног одбора који нису у могућности да врше функцију члана.

Управни одбор на првој наредној седници обавештава Скупштину о разрешеним члановима Управног одбора, разлозима за њихово разрешење и о новоизабраним члановима Управног одбора.

Скупштина потврђује одлуке Управног одбора о разрешењу и избору чланова Управног одбора донете између две седнице Скупштине.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, осим ако одлучује о доношењу Статута, његовим изменама и допунама и престанку рада Удружења, када одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланова.

Управни одбор

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 9 чланова, које бира и разрешава Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, са могућношћу реизбора.

Управни одбор има председника и заменика председника које бира и разрешава Скупштина.

Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и председава њима. У сарадњи са председником Удружења организује рад Удружења тако да он буде у законским оквирима и у складу са добром праксом, припрема седнице Управног одбора, координише рад комисија и осталих органа Удружења, организује припрему и достављање потребне документације за институције јавног сектора Републике Србије и органе Удружења.

Заменик председника Управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, његове спречености за рад или по његовом налогу, обавља дужности председника Управног одбора.

Управни одбор именује секретара Удружења из редова чланова Савета Удружења.

Секретар се именује на период до четири године и може бити поново именован.

Члан Управног одбора, председник Управног одбора, заменик председника Управног одбора и секретар Удружења могу у свако доба дати оставку писаним путем. Оставка се предаје Управном одбору који је дужан да на наредној седници скупштине Удружења само констатује оставку. Оставка производи дејство даном подношења.

Члан 11.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) припрема предлоге аката о којима одлучује Скупштина;

4) поверава посебне послове појединим члановима;

5) доноси финансијске одлуке;

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења, и припрема предлог измена и допуна Статута, који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање 5 од 9 његових чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор изузетно може одржати седницу електронским путем или телефоном, уз обавезно достављање материјала за одлучивање и гласање путем електронске поште.

Надзорни одбор

Члан 12.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има председника и два члана.

Председника и чланове Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина на период од четири године, са могућношћу реизбора.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан Надзорног одбора, председник Надзорног одбора, могу у свако доба дати оставку писаним путем. Оставка се предаје председнику Удружења који је дужан да на наредној седници скупштине Удружења само констатује оставку. Оставка производи дејство даном подношења.

Председник Удружења

Члан 13.

Председник Удружења:

 1. представља и заступа Удружење у правном промету,
 2. има права и дужности финансијског налогодавца,
 3. одговара за законитост у раду Удружења,
 4. сазива седнице Скупштине и председава њима, и
 5. предлаже заменика председника Удружења.

Заменик председника Удружења помаже председнику у раду и овлашћен је да у одсуству председника Удружења, његове спречености за рад или по његовом налогу:

 1. представља и заступа Удружење у правном промету,
 2. има права и дужности финансијског налогодавца,
 3. одговара за законитост у раду Удружења,
 4. сазива седнице Скупштине и председава њима.

Председника и заменика председника Удружења бира и разрешава Скупштина.

Председник именује Савет састављен од чланова Удружења за које он процени да би могли да допринесу афирмацији УдружењаСавет не може да доноси одлуке.

Чланови Савета имају право да присуствују седницама Управног одбора, који има обавезу да их обавештава о својим седницама и доставља материјале за седнице.

Председник Удружења, заменик председника Удружења могу у свако доба дати оставку писаним путем. Оставка се предаје Управном одбору Удружења који је дужан да на наредној седници скупштине Удружења само констатује оставку. Оставка производи дејство даном подношења.

Члан Савета Удружења може у свако доба дати оставку писаним путем. Оставка се предаје председнику Удружења који је дужан да о томе на наредној седници обавести Управни одбор Удружења. Оставка производи дејство даном подношења.

Остваривање јавности рада Удружења

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем веб-сајта Удружења, путем саопштења за јавност или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на друге законом дозвољене начине.

Престанак рада Удружења

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

Члан 18.

У случају престанка рада Удружења, његова имовина ће се пренети на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада Удружења одредити коме се имовина Удружења преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата Удружења

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА – у средини ЖУТО ЦВЕЋЕ, а у доњем делу БЕОГРАД.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на седници Скупштине Удружења.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Проф. др Драган Микић

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА 15.01.2023.

На оснивачкој скупштини Завичајног удружења Врањанаца у Београду „Жуто цвеће“, одржаној 18.12.2010.године, донет је његов Статут, чије су измене и допуне усвојене дана 23.12.2013.године и дана 30.03.2019.године. На седници одржаној 15.01.2023.године Скупштина Завичајног удружења Врањанаца у Београду „Жуто цвеће“ усвојила је измене и допуне Статута, које су у складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон). Пречишћени текст Статута гласи:

С Т А Т У Т  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ „ЖУТО ЦВЕЋЕ“

/Пречишћени текст/

Област остваривања циљева Удружења

Члан 1.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ „ЖУТО ЦВЕЋЕ“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неограничено време трајања, ради остваривања циљева у области друштвеног организовања грађана који су рођени Врањанци или су пореклом из врањског краја, путем њиховог повезивања, дружења, спровођења активности на афирмацији вредности Врања и неговања традиција и говора врањског краја.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

– повезивање, међусобно упознавање и организовано деловање људи који су рођени или потичу из Врања и врањског краја или воле Врање,

– повезивање и сарадња Врањанаца који живе у Београду и другим градовима Србије са завичајем,

– афирмација вредности Врања и достигнућа Врањанаца у врањском крају и ван њега,

– неговање традиција, обичаја  и говора врањског краја и очување оригиналног идентитета.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева, Удружење нарочито:

– ствара услове за окупљања, сусрете и друге активности чланова,
– организује сусрете, предавања, промоције, изложбе и друге сличне активности,
– остварује  непосредну сарадњу са органима, организацијама, институцијама и појединцима из Врања и врањског краја,
– организује дане Врања у Београду и промовише Врање и врањски крај,
– води евиденцију својих чланова,
– ради на прикуплању података и евидентирању Врањанаца, по рођењу и пореклу, који живе у Београду и другим градовима и срединама,
– подстиче и помаже изучавање историје Врања и врањског краја,
– предузима и друге активности у складу са својом делатношћу и циљевима Удружења.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ „ЖУТО  ЦВЕЋЕ“.

Скраћени назив Удружења је: ЖУТО ЦВЕЋЕ.

Удружење има седиште у Београду на адреси: улица Пожешка бр.65Б, 11030 Београд (Чукарица).

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и његов Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Уз пријаву за учлањење се подноси и потписана изјава о прихватању циљева Удружења и његовог Статута.

Управни одбор констатује пријем у чланство Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Правна лица могу постати чланови Удружења по одобрењу Управног одбора, о чему Управни одбор одлучује на првој седници по пријему пријаве и без одлагања обавештава подносиоца.

Политичке организације као и правна лица повезана са њима не могу бити чланови Удружења.

Члан 6.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати искључењем због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор, на образложени предлог најмање пет чланова Удружења.

Члану о чијем се искључењу ради мора се омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о његовом искључењу из чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) учествује у одлучивању непосредно на Скупштини или преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Обавезе члана су да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Одлуком Управног одбора, а на предлог председника Удружења, поједини чланови могу да буду ослобођени обавезе плаћања чланарине.

Органи Удружења

Члан 8.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и председник Удружења.

Скупштина Удружења

Члан 9.

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложен предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање 50 чланова Удружења.

Иницијатива се подноси председнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Удружења, позивом који садржи обавештење о месту и времену одржавања седнице Скупштине, предлогу дневног реда и месту на коме се могу преузети материјали за седницу.

Пуноважно достављање материјала за седницу Скупштине је и путем електронске поште.

Седници Скупштине председава председник Удружења.

Скупштина Удружења:

1) доноси план и програм рада Удружења;

2) доноси Статут и усваја измене и допуне Статута;

3) доноси друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава председника и заменика председника Удружења:

5) бира и разрешава чланове, председника и заменика председника Управног одбора;

6) бира и разрешава чланове и председника Надзорног одбора;

7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Управног и Надзорног одбора;

8) сваке године разматра и усваја финансијски план за текућу годину и извештај о извршењу финансијског плана за претходну годину;

9) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Управни одбор може, између две седнице Скупштине, да разреши и изабере до ½ чланова Управног одбора који нису у могућности да врше функцију члана.

Управни одбор на првој наредној седници обавештава Скупштину о разрешеним члановима Управног одбора, разлозима за њихово разрешење и о новоизабраним члановима Управног одбора.

Скупштина потврђује одлуке Управног одбора о разрешењу и избору чланова Управног одбора донете између две седнице Скупштине.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, осим ако одлучује о доношењу Статута, његовим изменама и допунама и престанку рада Удружења, када одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланова.

Управни одбор

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 15 чланова, које бира и разрешава Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, са могућношћу реизбора.

Управни одбор има председника и заменика председника које бира и разрешава Скупштина.

Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и председава њима. У сарадњи са председником Удружења организује рад Удружења тако да он буде у законским оквирима и у складу са добром праксом, припрема седнице Управног одбора, координише рад комисија и осталих органа Удружења, организује припрему и достављање потребне документације за институције јавног сектора Републике Србије и органе Удружења.

Заменик председника Управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, његове спречености за рад или по његовом налогу, обавља дужности председника Управног одбора.

Управни одбор именује секретара Удружења који је члан Управног одбора.

Секретар се именује на период до четири године и може бити поново именован.

Члан 11.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) припрема предлоге аката о којима одлучује Скупштина;

4) поверава посебне послове појединим члановима;

5) доноси финансијске одлуке;

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења, и припрема предлог измена и допуна Статута, који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање 8 од 15 његових чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор изузетно може одржати седницу електронским путем или телефоном, уз обавезно достављање материјала за одлучивање и гласање путем електронске поште.

Надзорни одбор

Члан 12.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има председника и два члана.

Председника и чланове Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина на период од четири године, са могућношћу реизбора.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Председник Удружења

Члан 13.

Председник Удружења:

 1. представља и заступа Удружење у правном промету,
 2. има права и дужности финансијског налогодавца,
 3. одговара за законитост у раду Удружења,
 4. сазива седнице Скупштине и председава њима, и
 5. предлаже заменика председника Удружења.

Заменик председника Удружења помаже председнику у раду и овлашћен је да у одсуству председника Удружења, његове спречености за рад или по његовом налогу:

 1. представља и заступа Удружење у правном промету,
 2. има права и дужности финансијског налогодавца,
 3. одговара за законитост у раду Удружења,
 4. сазива седнице Скупштине и председава њима.

Председника и заменика председника Удружења бира и разрешава Скупштина.

Председник именује Савет састављен од чланова Удружења за које он процени да би могли да допринесу афирмацији УдружењаСавет не може да доноси одлуке.

Чланови Савета имају право да присуствују седницама Управног одбора, који има обавезу да их обавештава о својим седницама и доставља материјале за седнице.

Остваривање јавности рада Удружења

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем веб-сајта Удружења, путем саопштења за јавност или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на друге законом дозвољене начине.

Престанак рада Удружења

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

Члан 18.

У случају престанка рада Удружења, његова имовина ће се пренети на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада Удружења одредити коме се имовина Удружења преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата Удружења

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА – у средини ЖУТО ЦВЕЋЕ, а у доњем делу БЕОГРАД.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на седници Скупштине Удружења.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Проф. др Драган Микић

                                             ПРЕТХОДНИ С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА

У БЕОГРАДУ „ЖУТО ЦВЕЋЕ“

Област остваривања циљева Удружења

Члан 1.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ „ЖУТО ЦВЕЋЕ“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неограничено време трајања, ради остваривања циљева у области друштвеног организовања грађана који су рођени Врањанци или су пореклом из врањског краја, путем њиховог повезивања, дружења, спровођења активности на афирмацији вредности Врања и неговања традиција и говора врањског краја.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

– повезивање, међусобно упознавање и организовано деловање људи који су рођени или потичу из Врања и врањског краја или воле Врање,

– повезивање и сарадња Врањанаца који живе у Београду и другим градовима Србије са завичајем,

– афирмација вредности Врања и достигнућа Врањанаца у врањском крају и ван њега,

– неговање традиција, обичаја  и говора врањског краја и очување оригиналног идентитета.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева, Удружење нарочито:

– ствара услове за окупљања, сусрете и друге активности чланова,
– организује сусрете, предавања, промоције, изложбе и друге сличне активности,
– остварује  непосредну сарадњу са органима, организацијама, институцијама и појединцима из Врања и врањског краја,
– организује дане Врања у Београду и промовише Врање и врањски крај,
– води евиденцију својих чланова,
– ради на прикуплању података и евидентирању Врањанаца, по рођењу и пореклу, који живе у Београду и другим градовима и срединама,
– подстиче и помаже изучавање историје Врања и врањског краја,
– предузима и друге активности у складу са својом делатношћу и циљевима Удружења.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА У БЕОГРАДУ „ЖУТО  ЦВЕЋЕ“.

Скраћени назив Удружења је: ЖУТО ЦВЕЋЕ.

Удружење има седиште у Београду на адреси: Палата „Београд“, Масарикова бр. 5, 11000 Београд (Врачар), 20. спрат, канцеларија број 2012.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и његов Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Уз пријаву за учлањење се подноси и потписана изјава о прихватању циљева Удружења и његовог Статута.

Управни одбор констатује пријем у чланство Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Правна лица могу постати чланови Удружења по одобрењу Управног одбора, о чему Управни одбор одлучује на првој седници по пријему пријаве и без одлагања обавештава подносиоца.

Политичке организације као и правна лица повезана са њима не могу бити чланови Удружења.

Члан 6.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати искључењем због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор, на образложени предлог најмање пет чланова Удружења.

Члану о чијем се искључењу ради мора се омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о његовом искључењу из чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) учествује у одлучивању непосредно на Скупштини или преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Обавезе члана су да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Одлуком Управног одбора, а на предлог председника Удружења, поједини чланови могу да буду ослобођени обавезе плаћања чланарине.

Органи Удружења

Члан 8.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и председник Удружења.

Скупштина Удружења

Члан 9.

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложен предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање 50 чланова Удружења.

Иницијатива се подноси председнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Удружења, позивом који садржи обавештење о месту и времену одржавања седнице Скупштине, предлогу дневног реда и месту на коме се могу преузети материјали за седницу.

Пуноважно достављање материјала за седницу Скупштине је и путем електронске поште.

Седници Скупштине председава председник Удружења.

Скупштина Удружења:

1) доноси план и програм рада Удружења;

2) доноси Статут и усваја измене и допуне Статута;

3) доноси друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава председника и заменика председника Удружења:

5) бира и разрешава чланове, председника и заменика председника Управног одбора;

6) бира и разрешава чланове и председника Надзорног одбора;

7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Управног и Надзорног одбора;

8) сваке године разматра и усваја финансијски план за текућу годину и извештај о извршењу финансијског плана за претходну годину;

9) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Управни одбор може, између две седнице Скупштине, да разреши и изабере до ½ чланова Управног одбора који нису у могућности да врше функцију члана.

Управни одбор на првој наредној седници обавештава Скупштину о разрешеним члановима Управног одбора, разлозима за њихово разрешење и о новоизабраним члановима Управног одбора.

Скупштина потврђује одлуке Управног одбора о разрешењу и избору чланова Управног одбора донете између две седнице Скупштине.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, осим ако одлучује о доношењу Статута, његовим изменама и допунама и престанку рада Удружења, када  одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланова.

Управни одбор

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 15 чланова, које бира и разрешава Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, са могућношћу реизбора.

Управни одбор има председника и заменика председника које бира и разрешава Скупштина.

Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и председава њима. У сарадњи са председником Удружења организује рад Удружења тако да он буде у законским оквирима и у складу са добром праксом, припрема седнице Управног одбора, координише рад комисија и осталих органа Удружења, организује припрему и достављање потребне документације за институције јавног сектора Републике Србије и органе Удружења.

Заменик председника Управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, његове спречености за рад или по његовом налогу, обавља дужности председника Управног одбора.

Управни одбор именује секретара Удружења који је члан Управног одбора.

Секретар се именује на период до четири године и може бити поново именован.

Члан 11.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) припрема предлоге аката о којима одлучује Скупштина;

4) поверава посебне послове појединим члановима;

5) доноси финансијске одлуке;

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења, и припрема предлог измена и допуна Статута, који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање 8 од 15 његових чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор изузетно може одржати седницу електронским путем или телефоном, уз обавезно достављање материјала за одлучивање и гласање путем електронске поште.

Надзорни одбор

Члан 12.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има председника и два члана.

Председника и чланове Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина на период од четири године, са могућношћу реизбора.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Председник Удружења

Члан 13.

Председник Удружења:

 • представља и заступа Удружење у правном промету,
 • има права и дужности финансијског налогодавца,
 • одговара за законитост у раду Удружења,
 • сазива седнице Скупштине и председава њима, и
 • предлаже заменика председника Удружења.

Заменик председника Удружења помаже председнику у раду и овлашћен је да у одсуству председника Удружења, његове спречености за рад или по његовом налогу:.

 • представља и заступа Удружење у правном промету,
 • има права и дужности финансијског налогодавца,
 • одговара за законитост у раду Удружења,
 • сазива седнице Скупштине и председава њима.

Председника и заменика председника Удружења бира и разрешава Скупштина.

Председник именује Савет састављен од чланова Удружења за које он процени да би могли да допринесу афирмацији УдружењаСавет не може да доноси одлуке.

Чланови Савета имају право да присуствују седницама Управног одбора, који има обавезу да их обавештава о својим седницама и доставља материјале за седнице.

Остваривање јавности рада Удружења

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем веб-сајта Удружења, путем саопштења за јавност или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на друге законом дозвољене начине.

Престанак рада Удружења

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

Члан 18.

У случају престанка рада Удружења, његова имовина ће се пренети на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада Удружења одредити коме се имовина Удружења преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата Удружења

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА – у средини ЖУТО ЦВЕЋЕ, а у доњем делу БЕОГРАД.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на седници Скупштине Удружења.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Проф. др Драган Микић