ПРАТИТЕ УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА НА:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

На основу основу овлашћења добијеног од Скупштине Завичајног удружења Врањанаца „Жуто цвеће“ на ванредној седници одржаној 23.12.2013. године, Управни одбор утврдио је пречишћен текст Статута донетог у складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана18.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.12.2013. године, који гласи:

                                                              С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА   „ЖУТО ЦВЕЋЕ“

Област остваривања циљева

Члан 1.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА „ЖУТО ЦВЕЋЕ“(у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неограничено време трајања, ради остваривања циљева у области друштвеног организовања грађана који су рођени Врањанци или су пореклом из Врањског краја, путем њиховог повезивања, дружења, спровођења активности на афирмацији вредности Врања и неговања традиција Врањског краја.

 

Циљеви удружења

Члан 2.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:

– повезивање, међусобно упознавањеиорганизовано деловање људикоји су рођени или потичу из Врања и Врањског краја или воле Врање,

– повезивање и сарадња Врањанаца који живе у Београду и другим градовима Србије са завичајем,

– афирмација вредности Врања и достигнућа Врањанаца у Врањском крају и ван њега,

– неговање традиција, обичаја  и говора Врањског краја и очување оригиналног идентитета.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

ствара услове за окупљања, сусрете и друге активности чланова,
организује сусрете, предавања, промоције, изложбе и друге сличне активности,
остварује  непосредну сарадњу са органима, организацијама, институцијама и појединцима из Врања и Врањског краја,
организује дане Врања у Београду и промовише Врање и Врањски крај,
води евидецију својих чланова,
ради на прикуплању података и евидентирању Врањанаца, по рођењу и пореклу, који живе у Београду и другим градовима и срединама,
подстиче и помаже изучавање историје Врања и Врањског краја,
предузима и друге активности у складу са својом делатношћу и циљевима удруживања.
Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА „ЖУТО  ЦВЕЋЕ“.

Скраћени назив Удружења је: ЖУТО ЦВЕЋЕ.

Удружење има седиште у Београду ул. Милешевска бр. 48

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Уз пријаву жа учлањење се подноси и потписана изјава о прихватању циљева Удружења и Статута.

Управни одбор костатује пријем у чланство Удружења.

Оснивачи постају чланови удружења потписивањем оснивачког акта.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Правна лица могу постати чланови Удружења по одобрењу Управног одбора, о чему Управни одбор одлучује на првој седници по пријему пријаве и без одлагања обавештава подносиоца.

Политичке организације као и правна лица повезана са њима не могу бити члланови удружења.

 

Члан 6.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати искључењем због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор, на образложени предлог најмање пет чланова Удружења.

Члану о чијем се искључењу ради мора  се омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о искључењу из чланства у Удружењу.

 

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Одлуком Управног одбора, а на предлог Председника Удружења, поједини чланови могу да буду ослобођени обавезе плаћања чланарине;

 

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник Удружења.

 

 Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање 50 чланова  Удружења.

Иницијатива се подноси Председнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива Председник Удружења, позивом који садржи  обавештење о месту и времену одржавања седнице Скупштине, предлогу дневног реда и месту где се могу преузети материјали за седницу.

Пуноважно достављање материјала за седницу Скупштине је и путем е-маил-а.

Седницом Скупштине председава Председник Удружења.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада Удружења;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава Председника и Заменика Председника Удружења:

5) бира и разрешава чланове Управног одбора;

6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

7) разматра и усваја финансијски план и извештај;

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Управни одбор може, између две седнице Скупштине, да замени до ½ чланова Управног одбора који нису у могућности да врше функцију члана, са обавезом да на првој седници обавести Скупштину који су чланови замењени и из којих разлога и који су на њихова места бирани.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је надполовична већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 15 чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца и одговара за законитост у раду Удружења.

Заменик председника Управног одбора је овлашћен да, у отсуству председника Управног одбора или његове спречености или по његовом налогу, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Управни одбор именује секретара Удружења који не мора бити члан Управног одбора, али мора бити члан Удружења.

Секретар се именује на период од пет година и може бити поново именован.

Члан 11.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења   и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) припрема предлоге аката о којима одлучује Скупштина;

4) поверава посебне послове појединим члановима;

5) доноси финансијске одлуке;

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

8) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор изузетно може одржати седницу електронским путем и телефоном, уз обавезно достављање материјала и гласање путем електронске поште.

Члан 12.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Члан 13.

Председник Удружења представља Удружење, сазива седнице Скупштине и председава њима.

Председник именује Савет од чланова Удружењат за које он процени да би доприносили афирмацији и представљању Удружења.

Савет не може да доноси никакве одлуке.

Чланови Савета имају право да присуствују седницама Управног одбора који има обавезу да их обавешава о својим седницама и доставља материјале.

Заменик Председника Удружења помаже Председнику у раду а кад је Председник спречен Заменик врши функцију Предеседника.

 

Остваривање јавности рада

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

 

Престанак рада удружења

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 

Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Изглед и садржина печата

 

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ВРАЊАНАЦА – у средини  ЖУТО ЦВЕЋЕ  а у доњем делу БЕОГРАД.

 

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 21.

          Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

                                                                             ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ